India Art Festival | Mumbai | 26 – 29 November, 2015

What: Art Fair | When: 26 – 29 November, 2015

Venue: Nehru Centre, Worli, Mumbai | Contact: Bhavya Gala +91 9819187697

 

Artist Represented:

Anand Panchal | Arvind Mahajan | Ashif Hossain | Bhagwan Rampure | Bhiva Punrkar |  Datta Bansode | Dilip Chaudhury | Dnyaneshwar Mane | Jayashree Patanakr | K Sukumar | Prince Chand | Om Swami | Subrata Sen | Tejinder Kanda | Suhas Vyavarkar | Vinayak Takalkar

Subscribe Now

For Latest Updates on Paintings, News and Offer